امامت از ديدگاه نهج البلاغه Popular

  • امامت از ديدگاه نهج البلاغه
امامت از ديدگاه نهج البلاغه
مشخصات كتاب:
سرشناسه: عميد زنجاني ، عباسعلي ، - ۱۳۱۶
عنوان و نام پديدآور: امامت از ديدگاه نهج البلاغه / عباسعلي عميد زنجاني
مشخصات نشر: تهران : بنياد نهج البلاغه ، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري: ص ۵۹
فروست: (دانشنامه نهج البلاغه )
شابك: 964-6348-96-3۲۵۰۰ريال؛ 964-6348-96-3۲۵۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي
عنوان ديگر: نهج البلاغه . برگزيده
موضوع: علي بن ابي طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . نهج البلاغه -- امامت
موضوع: علي بن ابي طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . -- نظريه درباره امامت
شناسه افزوده: علي بن ابي طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . نهج البلاغه . برگزيده
شناسه افزوده: بنياد نهج البلاغه
رده بندي كنگره: BP۳۸/۰۹/الف ۸ع ۸
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱۵
شماره كتابشناسي ملي: م ۷۹-۱۲۴۶۶
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ ريشه لغوي امامت؛ ابعاد و عناصر تشكيل دهنده امامت؛ پاورقي