رمز جاودانگی حماسه عاشورا

  • رمز جاودانگی حماسه عاشورا
رمز جاودانگي حماسه عاشورا
مشخصات كتاب:
نويسنده : محمد اسحاق فياض
ناشر : محمد اسحاق فياض
عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده ؛ مقدمه ؛ هدف متعالي در حماسه عاشورا؛ شيوه مبارزه در حماسه حسيني ؛ استراتژي عملي حماسه عاشورا؛ هدف متعالي در حماسه عاشورا؛ شيوه هاي مبارزه در حماسه حسيني ؛ استراتژي عملي حماسه عاشورا