سپاهی که روانه نشد

  • سپاهی که روانه نشد
سپاهي كه روانه نشد
مشخصات كتاب:
نوع:مقاله
پديدآور:غلامي، يوسف1339-
عنوان و شرح مسئوليت:سپاهي كه روانه نشد! [منبع الكترونيكي] / يوسف غلامي
توصيف ظاهري:1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (3 بايگاني: 24.2KB)
موضوع:تاريخ اسلام
اسامه بن زيد
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ اعزام سپاه اسامة بن زيد؛ ويژگي هاي سپاه؛ حكمت اعزام سپاه اسامه؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
5093
Cost View
رایگان
Book Version
2