حج ( با تجدید نظر )

  • حج ( با تجدید نظر )
حج (با تجديد نظر)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قرائتي محسن ۱۳۲۴ -‬
عنوان و نام پديدآور : حج / محسن قرائتي
وضعيت ويراست : [ويراست].
مشخصات نشر : تهران مركز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۷.‬
مشخصات ظاهري : [۲۴۵] ص ‬‬
شابك : ۶۰۰۰ ريال ‬ : ‬‭ 964-5652-00-6‬ ‬ ؛ ۶۰۰۰ ريال (چاپ دوم)‬ ؛ ۸۰۰۰ ريال (چاپ پنجم)‬ ؛ ۱۱۰۰۰ ر يال‬ چاپ ششم‬‬ : ‬‭978-964-565-200-3 ‬
يادداشت : چاپ قبلي نشر مشعر، ۱۳۷۱.
يادداشت : چاپ دوم ۱۳۸۰.‬
يادداشت : چاپ پنجم: تابستان ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۷.‬
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : حج رده بندي كنگره : ‬‭‬‭‬‭BP۱۸۸/۸ ‬‭‭‭/ق ۴ح ۳ ۱۳۷۷
رده بندي ديويي : ‬‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۷-۱۰۶۳۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه معاونت آموزش و تحقيقات ؛ پيشگفتار؛ مقدّمه چاپ اول ؛ اهميّت حج ؛ در آستانه حج ؛ اعمال حج ؛ قبرستان ابوطالب ؛ به سوى مدينه ؛ معناى شرك ؛ قبرستان بقيع ؛ شهداى احد؛ گنجينه هاى ويران ؛ لزوم هدايا؛ چند نكته مهم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3397
LCC
BP188/8 /ق 4ح 3 1377
DDC
297/357
National bibliography numbers
م 77-10637
Cost View
رایگان
ISBN
9645652006
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2