چه باید کرد ؟

  • چه باید کرد ؟
چه بايد كرد؟
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:نام كتاب/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
102 پيشنهاد براي پيگيري فاجعه سامرا و بقيع
ناشر چاپي : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:سامرا و بقيع
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ 1؛ 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10؛ 11؛ 12؛ 13؛ 14؛ 15؛ 16-؛ 17؛ 18؛ 19؛ 20؛ 21؛ 22؛ 23؛ 24؛ 25؛ 26؛ 27؛ 28؛ 29؛ 30؛ 31؛ 32؛ 33؛ 34؛ 35؛ 36؛ 37؛ 38؛ 39-؛ 40؛ 41؛ 42؛ 43؛ 44؛ 45؛ 46؛ 47؛ 48؛ 49؛ 50؛ 51؛ 52؛ 53؛ 54؛ 55؛ 56؛ 57؛ 58؛ 59؛ 60؛ 61؛ 62؛ 63؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75؛ 76؛ 77؛ 78؛ 79؛ 80؛ 81؛ 82؛ 83؛ 84؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88؛ 89؛ 90؛ 91؛ 92؛ 93؛ 94؛ 95؛ 96؛ 97؛ 98؛ 99؛ 100؛ 101؛ 102؛ در پايان
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3270
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2