احکام معاملات

  • احکام معاملات
احكام معاملات
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:احكام حسابداري/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : فقه و احكام
عناوين اصلي كتاب شامل:
احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جديد در همين موضوع از مراجع عظام تقليد؛ فقه و پايه ريزي اقتصاد سالم؛ پرسش و پاسخ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2811
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2