دانستنی های سرزمین وحی ( روضه رضوان )

  • دانستنی های سرزمین وحی ( روضه رضوان )
دانستنيهاي سرزمين وحي (روضه رضوان)
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي سرزمين وحي (روضه رضوان)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳87.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
عناوين اصلي كتاب شامل:
اعمال و ادعيه مكّه مكرّمه؛ اعمال و ادعيه مدينه منوره؛ فرهنگ واژگان حج ؛ كتابخانه تخصصي