آيه سخره و فضيلت آن Popular

  • آيه سخره و فضيلت آن
آيه سخره و فضيلت آن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1398
عنوان و نام پديدآور:آيه سخره و فضيلت آن/ سيد محمد رضا تجويدي .
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳98.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع: خدا شناسي - قرآن
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست؛ مقدمه؛ جنگ جمل؛ صعصعه بن صوحان؛ نسب؛ در زمان خلفا؛ صحابي امام علي(عليه السلام)؛ حضور در جمل، صفين و نهروان؛ مخالفت با معاويه؛ مهارت در سخنوري؛ در گذشت و مسجد و قبر منسوب به صعصعه در بحرين؛ وفات صعصعه؛ آيه سَخره؛ فضيلت آيه سَخره؛ خواندن آيه سخره هنگام خواب و نوافل و در حج؛ داستان خداش؛ آشنايي با امامزاده 72 تن ساروق؛ داستان محمدكاظم ساروقي؛ كتاب ها و نشريات چاپ شده پيرامون كربلايي كاظم؛ منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15508
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1