امامت (1): سیری در مبانی و مسایل کلامی امامت عامه Popular

  • امامت (1): سیری در مبانی و مسایل کلامی امامت عامه
امامت (۱): سيري در مباني و مسايل كلامي امامت عامه
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شاكري زواردهي، روح الله، ۱۳۴۵ -
عنوان و نام پديدآور:امامت (۱): سيري در مباني و مسايل كلامي امامت عامه/ روح الله شاكري زواردهي؛ ويراستار محمدرضا مجيري.
مشخصات نشر:قم: حوزه علميه قم، مركز تخصصي مهدويت: دانشكده اصول دين، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهري:۲۰۶ ص.
شابك:۱۲۰۰۰۰ ريال978-600-8372-33-2 :
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:كتابنامه: ص. ۱۷۰ - ۱۸۶؛ همچنين به صورت زيرنويس.
يادداشت:نمايه.
عنوان ديگر:سيري در مباني و مسايل كلامي امامت عامه.
موضوع:امامت
موضوع:Imamate
شناسه افزوده:حوزه علميه قم. مركز تخصصي مهدويت
رده بندي كنگره:BP۲۲۳/ش۲الف۸ ۱۳۹۷
رده بندي ديويي:۲۹۷/۴۵
شماره كتابشناسي ملي:۵۳۰۷۲۵۶
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ تقديم به پدرم؛ فهرست مطالب؛ كليات؛ فصل اول: بررسي دو گفتمان امامت و خلافت؛ فصل دوم: بررسي و تحليل مفهوم ولايت و اقسام آن؛ فصل سوم: مباني اماميه در مسئله امامت؛ فصل چهارم: رويكرد مذاهب و فرق كلامي به راه هاي شناخت وگزينش امام با تأكيد بر ديدگاه اماميه؛ كتابنامه؛ نمايه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14784
LCC
BP223/ش2الف8 1397
DDC
297/45
National bibliography numbers
5307256
Cost View
رایگان
ISBN
9786008372332
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1