آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر

  • آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر
آموزش ملي امر به معروف و نهي از منكر
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مسعودي، محمداسحاق، ۱۳۳۷ -
عنوان و نام پديدآور : آموزش ملي امر به معروف و نهي از منكر/ تاليف محمداسحاق مسعودي؛ با همكاري ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : تهران: پيام آزادي، ۱۳۸۷ - .
مشخصات ظاهري : ۳ ج.
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال: ج. ۱ ، چاپ چهارم:978-964-302-804-6 ؛ ۱۵۰۰۰ ريال(ج.۱، چاپ سوم) ؛ ۲۰۰۰۰ ريال (ج.۱، چاپ هفتم) ؛ ۲۵۰۰۰ ريال (ج.۱، چاپ هشتم) ؛ ج.۲ 978-964-302-852-7: ؛ ۶۰۰۰۰ ريال (ج.۲، چاپ چهارم) ؛ ۱۲۰۰۰۰ ريال: ج.۳ 978-600-6612-79-9 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا ( ج. ۱ ، چاپ چهارم)
يادداشت : ج. ۱(چاپ چهارم : ۱۳۸۷).
يادداشت : ج.۱(چاپ سوم: آبان ۱۳۸۷).
يادداشت : ج.۱(چاپ هفتم: ۱۳۸۹).
يادداشت : ج.۱ (چاپ هشتم: ۱۳۹۱).
يادداشت : ج.۲(چاپ اول:۱۳۸۷) (فيپا).
يادداشت : ج.۲ (چاپ چهارم: ۱۳۹۱).
يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۶).
يادداشت : جلد سوم كتاب حاضر تحت عنوان «آموزش امر به معروف و نهي از منكر» به سفارش پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر توسط نشر معروف منتشر شده است.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.۱ مقدماتي.- ج.۲ تكميلي.- ج.۳. تخصصي.
موضوع : امر به معروف و نهي از منكر
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره : BP۲۲۶/۴/م۵آ۸ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۷۵
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۵۱۲۸۷
به سفارش: ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ فصل اول: تعريف امر به معروف و نهي از منكر؛ فصل دوم : تفاوت هاي " امر به معروف و نهي از منكر" با "نظارت اجتماعي "؛ فصل سوم : وجوب " امر به معروف و نهي از منكر "؛ فصل چهارم: راههاي شناخت « معروف » و « منكر»؛ فصل پنجم : پيش نيازها در امر به معروف و نهي از منكر؛ فصل ششم : معيارشناسي؛ فصل هفتم : امر به معروف ونهي از منكر و تساهل و تسامح؛ فصل هشتم : امر به معروف و نهي از منكر و حريم خصوصي؛ فصل نهم : زمينه هاي گرايش به " معروف " يا"منكر"؛ فصل دهم : علل بي تفاوتي در برابر" معروف ها " و " منكرات"؛ فهرست منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14654
LCC
BP226/4/م5آ8 1386
DDC
297/3775
National bibliography numbers
1151287
Cost View
رایگان
ISBN
9789643028046
Year of publication
Book Version
1