درسنامه پیش گیری از جرم (درسنامه تدبیرهای اسلامی ) Popular

  • درسنامه پیش گیری از جرم (درسنامه تدبیرهای اسلامی )
درسنامه پيش گيري از جرم (درسنامه تدبيرهاي اسلامي )
مشخصات كتاب:
سرشناسه : خردمند، محمد، ۱۳۳۲ -
عنوان و نام پديدآور : درسنامه پيشگيري از جرم : (درسنامه تدبير هاي اسلامي)/محمد خردمند ؛ به سفارش ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي .
مشخصات نشر : قم: نورالسجاد، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۲۵۵ص.
شابك : ۲۳۰۰۰ريال :978-600-5220-42-1
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه : ص.[۲۵۱] - ۲۵۵ ؛ همچنين به صورت زيرنويس .
موضوع : جرم شناسي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : ايران. قوه قضائيه. ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي
رده بندي كنگره : BP۱۹۵/خ۴د۴ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۵
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۶۰۵۷۹
به سفارش: ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ پيشگفتار؛ مقدّمه مؤلف؛ درس اول : اسلام عامل پيشگيري از جرم؛ درس دوم: ياد خدا؛ درس سوم : ياد معاد؛ درس چهارم : ارزش و اهميت كار و اشتغال؛ درس پنجم : محبّت و مدارا؛ درس ششم: اداي واجبات مالي و ترويج مستحبّات؛ درس هفتم : عدالت حاكمان؛ درس هشتم : سنّت حسنه ازدواج؛ درس نهم : دوستي و معاشرت با صالحان؛ درس دهم : فريضه طلب علم؛ درس يازدهم : حجاب و عفاف؛ درس دوازدهم : مسئوليّت رسانه ها در پيش گيري از جرم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14644
LCC
BP195/خ4د4 1389
DDC
297/375
National bibliography numbers
2160579
Cost View
رایگان
ISBN
9786005220421
Year of publication
Book Version
1