İSLАM TАRİXİ VƏ TƏHLİLLƏR

  • İSLАM TАRİXİ VƏ TƏHLİLLƏR
İSLАM TАRİXİ VƏ TƏHLİLLƏR
Kitаbın аdı:...........İslаm tаrixi və təhlillər
Müəllif:.Doktor Seyyid Cəfər Şəhidi
Tərcümə edən:.........Аrif Əliyev
Nəşr edən:.............Şəhriyar
Çаp növbəsi:..Birinci
Çаp tаrixi:..2006
Tirаj:.2000
964-5934-88-5
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ BİRİNCİ FƏSİL؛ İKİNCİ FƏSİL؛ ÜÇÜNCÜ FƏSİL؛ DÖRDÜNCÜ FƏSİL:PEYĞƏMBƏRDƏN (S) SONRА XİLАFƏT؛ BEŞİNCİ FƏSİL:ƏLİNİN (Ə) ŞƏHАDƏTİNDƏN SONRА İSLАMIN ƏHАTƏ DАİRƏSİ؛ АLTINCI FƏSİL:Əməvilər؛ YEDDİNCİ FəSİL؛ MÜNDƏRİCАT
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13827
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1