ƏLİ (Ə) KİMDİR?

  • ƏLİ (Ə) KİMDİR?
ƏLİ (Ə) KİMDİR?
RƏHMAN VƏ RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ
Kitabın adı:Əli əleyihissalam kimdir?
Müəllif:Fəzlullah Kompani
Tərcümə edən: Məhəmməd Turan
Naşir:Şəhriyar
Çap tarixi:2007
Səhifələrin sayı:204
Çap növbəsi:Birinci
Tirajı:3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ RӘҺMАN VӘ RӘҺIM АLLАҺIN АDI ILӘ؛ MÜQƏDDİMƏ؛ BİRİNCİ ҺİSSӘ.PЕYĞӘMBӘR (S) ZАMАNINDА؛ IKİNCİ HİSSӘ.PЕYĞӘMBӘRDӘN SОNRА؛ ÜÇÜNCÜ HİSSӘ. ӘLİNİN (Ә) ХİLАFӘT DÖVRÜ؛ DÖRDÜNCÜ ҺİSSӘ.ӘLİNİN (Ә) ŞӘХSİYYӘTİ VӘ ӘХLАQİ FӘZİLӘTLӘRİ؛ BЕŞİNCİ HİSSӘ؛ ALTINCI HİSSƏ؛ SON SÖZ؛ MÜNDƏRİCAT
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13797
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1