آیین دلبری

  • آیین دلبری
آيين دلبري
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : آيين دلبري / مولف مهدي صدري.
مشخصات نشر : قم : عطر ياس، نقش نگين،۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۸۸ص.
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي(اطلاعات ثبت)
يادداشت : چاپ دوم
ISBN978-964-2526 -36- قيمت: 17000 ريال 9
شماره كتابشناسي ملي : ۲۵۳۷۷۳۳
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سرآغاز؛ 1- راستي و راستگو بودن؛ 2- رفاقت؛ 3- شجاعت در ابراز محبت؛ 4- بخشايش؛ 5- عيب پوشي؛ 6- شكيبايي؛ 7- وفاداري؛ 8- ايجاد تعادل ميان همسر و ديگر عزيزان؛ 9.رازداري؛ 10- بيان احساسات، خواسته ها و گلايه ها؛ 11.برابر دانستن همسرباخود؛ 12- همسر شما براي شما بهترين است.؛ 13- شراكت؛ 14- حمايت همه جانبه؛ 15- برآورده نمودن نيازهاي برحق همسر؛ 16- انديشۀ مثبت؛ 17- خانواده، اولويت اول؛ 18- مقدم داشتن منافع خانواده بر منفعت شخصي؛ 19- جذابيت؛ 20- مدارا؛ سخن آخر؛ فهرست منابع
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13592
National bibliography numbers
2537733
Cost View
رایگان
ISBN
978964252636
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1