XƏSAİSÜ-NİSAİ ƏMİRƏL-MÖMİNİN Popular

  • XƏSAİSÜ-NİSAİ ƏMİRƏL-MÖMİNİN
XƏSAİSÜ-NİSAİ ƏMİRƏL-MÖMİNİN
KITABıN ADı[E1] [1] : XƏSAİSÜ-NİSAİ ƏMİRƏL-MÖMİNİN...
MüəLLIF: Əhməd Ibn Şüeyb Nisai
MüTәRCIM: Cәbrayıl Abıyev
NAşIR: Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi
ÇAP TARIXI: 2012
ÇAPXANA: Tövhid, Qum
ÇAP NöVBəSI: Birinci
TIRAJ: 1000
©Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur.
SATış MəRKəZI:
˜ İran, Qum, Şühəda meydanı, Höccətiyyə prospekti, Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi.             Telfaks: +98 251 7730517
˜ İran, Qum, Məhəmməd Əmin (s) prospekti, Caməətül-ülumun kənarı, Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzinin satış şöbəsi                                          Tel/Faks: +98251 2133106 / +98251 2133146
www.miup.ir
www.eshop.miup.ir
E-mail: admin@miup.ir
root@miup.ir
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ GİRİŞ؛ Əhməd ibn Şüeyb Nisai kimdir? (Fars dilinə çevirəndən) ؛ Əlinin xüsusiyyətləri və onun camaatın və bu ümmətin hamısından qabaq namaz qılması؛ Əlinin (ə) ibadəti؛ Allah yanında Əlinin (ə) məqamı؛ Cəbrayılın sağ və Mikayılın da sol tərəfdən Əliyə kömək etmələri ؛ llah Əlini heç vaxt xar etməz ؛ Əlinin (ə) on xüsusiyyəti؛ Əli bağışlanmışdı ؛ Allah Əlinin ürəyini imanla imtahan etmiş ؛ Allah Əlinin ürəyini hidayət edər və dilini haqqı deməkdə sabit saxlayar؛ Əlinin qapısından başqa (məscidə açılan) bütün qapılar bağlansın؛ Allah Əlini daxil edib başqalarını çıxartdı ؛ Peyğəmbərin (s) yanında Əlinin məqamı؛ Əli Rəsulullahın (s) qardaşı və varisi ؛ Əli Peyğəmbərdən (s) və Peyğəmbər Əlidəndir؛ Əli Peyğəmbərin (s) özü ؛ Əli Peyğəmbərin (s) seçilmiş və sədaqətli dostu؛ Əli Peyğəmbərin (s) vəzifələrimi yerinə yetirən؛ Əli "Bəraət" surəsini çatdıran؛ Əli mömilərin vəlisi, dostu və rəhbəri؛ Əli Peyğəmbərdən (s) sonra hər bir möminin rəhbəri ؛ Əlini söyən Peyğəmbəri söymüş ؛ Əlini sevməyə həvəsləndirmək və onunla düşmənçilik etməkdən çəkindirmək؛ Peyğəmbərin (s) Əlini sevəni təşviq və dua etməsi və ona kin bəsləyənə nifrin etməsi؛ Əlini sevmək mömini və münafiqi bir-birindən ayırır ؛ Əlinin İsaya bənzərliyi؛ Peyğəmbərin (s) yanında Əlinin məqamı؛ Əlinin Rəsulullahın (s) hüzuruna çatdığı zamankı məqamı ؛ Əli Peyğəmbərin (s) çiyinlərinə çıxmış؛ Əli behişt qadınlarının sərvəri Fatimənin həyat yoldaşı؛ Rəsulullahın (s) qızı Fatimə behişt qadınlarının sərvəri؛ Fatimə İslam ümməti qadınlarının sərvəri ؛ Fatimə Rəsulullahın (s) vücudunun parası ؛ Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin (s) iki ətirli gülləri ؛ Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin (s) övladları ؛ Həsən və Hüseyn behişt cavanlarının sərvərləri؛ Həsən və Hüseyn dünyada Peyğəmbərin (s) iki ətirli gülləri؛ Peyğəmbərin (s) yanında Əli ən əziz və Fatimə ən sevimli şəxs؛ Peyğəmbər (s) özü üçün Allahdan nə istəmişdirsə Əli üçün də onu istəmiş ؛ Peyğəmbərin (s) Əli barədə etdiyi xüsusi dualar؛ Əlinin isti-soyuğu hiss etməməsi üçün Peyğəmbərin (s) etdiyi dua؛ Əlinin Peyğəmbərlə (s) xüsusi söhbəti və onun vasitəsi ilə bu ümmətə asanlıq gəlməsi؛ Əlinin qatili camaatın ən bədbəxti ؛ Əli Rəsulullaha (s) camaatın ən yaxını ؛ Əlinin döyüşləri Quranın şərhinə xatir؛ Peyğəmbərin (s) Əliyə kömək etməyə həvəsləndirməsi ؛ Əmmarı sitəmkar və üsyankar bir dəstə öldürəcək ؛ Əlinin dostları həqiqətə daha yaxın və daha layiq ؛ Mariqinlə (xəvariclə) döyüşmək Əliyə (ə) məxsus ؛ Xəvariclə döyüşənlərin mükafatı ؛ Əli ibn Əbi Talibi müdafiə etmək üçün Abdullah ibn Abbasın xəvariclə etdiyi münazir؛ Qabaqkı mətləbləri təsdiq edən başqa xəbərlər
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12857
LCC
BP37/4/ن5خ6049525 1386الف
DDC
297/951
National bibliography numbers
2118141
Cost View
رایگان
ISBN
9789641952411
Year of publication
Book Version
1