MƏHDƏVİYYƏT VƏ QLOBALLAŞDIRMA

  • MƏHDƏVİYYƏT VƏ QLOBALLAŞDIRMA
MƏHDƏVİYYƏT VƏ QLOBALLAŞDIRMA
TəDQIQAT şőBəSI
KITABıN ADı: ..................... MəHDəVIYYəT Və QLOBALLAşDıRMA
MüəLLIF: ....................................................... ƏLIəSGəR RIZVANI
TəRCüMə EDəN: .................................. CəMALəDDIN ŎüKüROV
REDAKTOR: ......................................................... TOFIQ ƏSəDOV
KOMPüTERDə YığAN: .................................. ƏLəDDIN MəLIKOV
NAşIR: .................... BEYNəLXALQ əL-MüSTAFA(S) AKADEMIYASı
KORREKTOR:......................................... SEYID ÌVEYS HüSEYNI
ÇAP NöVBəSI: ................................................................. BIRINCI
TARIX: .............................................................................. 2008
TIRAJ: ................................................................................ 2000
ISBN: ..................................................... 978-964-195-017-2
ÌNVAN: İRAN, QUM, BAHAR PROSPEKTI, BEYNəLXALQ əL-MüSTAFA(S) AKADEMIYASıNıN NəşRIYYATı.
TELFAX: 0098 251 7749875
WWW.ESHRAAQ.COM
E-MAIL: PUBLIC-RELATIONS@QOMICIS.COM
© KITABıN BüTüN HüQUQLARı NAşIRə MəXSUSDUR!
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ MÜTƏRCİMDƏN؛ ÖN SÖZ؛ Qloballaşmaya aid nəzəriyyələr؛ Qloballaşmaya məzmun və mahiyyət cəhətdən yanaşma؛ Qloballaşmanın tarixi qaynaqları؛ Məhdəviyyət hakimiyyətinin qərb qloballaşdırmasına münasibəti؛ Qərb qloballaşdırma əsaslarının tənqidi؛ Qloballaşma, problemlər və perspektivlər؛ Qloballaşmanın mənfi tərəfləri؛ Dini qaynaqlarda qloballaşma؛ İslam qloballaşma və...
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12802
Cost View
رایگان
ISBN
9789641950172
Year of publication
Book Version
1