DUA VƏ TƏVƏSSÜL

  • DUA VƏ TƏVƏSSÜL
DUA VƏ TƏVƏSSÜL
Kitаbın аdı: Duа vә tәvәssül
Müәllif: Аyәtullаh Sеyid Hәsәn Tаhiri Хürrәmаbаdi
Tәrcümәçi: Mәhәmmәd Хәlilоv
REDAKTOR: Hacı Arzu
KORREKTOR: Məhəmməd Baqir Şükri
NAşIR: Beynəlxalq əl-Mustəfa(s) Akademiyası
ÇAP TARIXI: 2010
ÇAP NöVBəSI: Birinci
TIRAJ: 1000
ISBN: 978-964-195-057-8
Ünvan:
˜ İran, Qum, Bahar prospekti, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyasının nəşriyyatı.
TELFAX: 0098 251 7749875
˜ İran, Qum, Mühəmməd Əmin prospekti, Elmlər Akademiyasının nəzdi, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyasının nəşriyyatı.
TELFAX: 0098 251 2133104
WWW.MIUP.IR , WWW.ESHOP.MIUP.IR
E-MAIL: ADMIN@MIUP.IR, ROOT@MIUP.IR
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ ÖN SÖZ؛ PЕYĞƏMBƏR (S) VƏ АLLАH ÖVLİYАLАRINDАN (Ə) İSTƏK؛ HƏQİQİ FАİL (İŞİ ЕDƏN) АLLАHDIR؛ PЕYĞƏMBƏRİN (S) VƏFАTINDАN SОNRА ОNDAN İSTƏK؛ DUАDА PЕYĎӘMBӘRLӘRӘ VӘ İLАHİ ÖVLİYАLАRА TӘVӘSSÜL؛ АLİMLӘRİN SÖZÜ VӘ ӘMӘLİ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12798
LCC
BP266/ 7045 د 2ط/ 81388
DDC
٢٩٧/٧٧
National bibliography numbers
١٨٨١١٢٣
Cost View
رایگان
ISBN
978964195057
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1