شكوفه هاي خرد و انديشه : خلاصه كتاب ارزشمند كليله و دمنه Popular

  • شكوفه هاي خرد و انديشه : خلاصه كتاب ارزشمند كليله و دمنه
شكوفه هاي خرد و انديشه : خلاصه كتاب ارزشمند كليله و دمنه
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1395
عنوان و نام پديدآور:شكوفه هاي خرد و انديشه : خلاصه كتاب ارزشمند كليله و دمنه (به همراه تعليقات مربوطه)/ عبدالله عصام رودسري .
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳95.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع: ادبيات - اعتقادات
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه :؛ سخني با مخاطبين :؛ تعليقات و مقدمه بر كتاب كليله و دمنه :؛ كليله و دمنه