النحو الوافي جلد 1 محبوب

  • النحو الوافي جلد 1
النحو الوافي
اشارة:
سرشناسه : حسن، عباس
عنوان و نام پديدآور : النحو الوافي مع ربطه بالا ساليب الرفيعه و الحياه اللغويه المتجدده/ تاليف عباس حسن.
مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري : ۴ ج.
مندرجات : ج. ۱. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصين .-- ج. ۲. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصين .-- ج. ۳. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحويه و الصرفيه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصين مشتمل علي ضوابط و الاحكام التي قررتها الجامع اللغويه و موتمراتها الرسميه .-- ج. ۴. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحويه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصين
موضوع : زبان عربي -- نحو
رده بندي كنگره : PJ۶۱۵۱/ح ۴۵ن ۳۱۳۸۰
رده بندي ديويي : ۴۹۲/۷۵
شماره كتابشناسي ملي : م ۶۸-۶۸۵
توضيح : «النحو الوافي»، تأليف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است كه به شيوه اي آموزشي، در چهار مجلد به زبان عربي تأليف شده است.كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و چهار جزء است. ابواب كتاب، بنا بر ترتيبي كه ابن مالك در «الفيه» انتخاب كرده و بسياري از نحويون پس از او اختيار كرده اند، مرتب شده است.
نويسنده در تأليف كتاب، به شيوه آموزشي معيني ملتزم نبوده و به تناسب از شيوه هاي استنباطي، القائي و محاوره اي استفاده كرده است.همچنين در پاورقي پس از بيان قاعده و شرح آن، ابياتي از الفيه را كه مرتبت با بحث بوده نقل كرده و به طور خلاصه توضيح داده است.
در مواردي كه بين يك مبحث از صفحات پيشين يا پسين رابطه اي با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.
ص: 1
هذا الكتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2؛ المجلد 3؛ المجلد 4
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
5
Digital number
15837
LCC
PJ6151/ح 45ن 31380
DDC
492/75
National bibliography numbers
م 68-685
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1