تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار جلد 2 Popular

  • تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار جلد 2
تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار
مشخصات كتاب:
شماره بازيابي : ۵-۱۴۳۴۶
امانت : امانت داده مي شود
شماره كتابشناسي ملي : ف ۴۳۴۶/۱
سرشناسه : شفتي بيدآبادي، محمدباقربن محمدتقي، ۱۱۷۵؟ - ق ۱۲۶۰
عنوان و نام پديدآور : تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار[نسخه خطي]/محمدباقربن محمدتقي شفتي بيدآبادي كاتب محمدابراهيم ابن آقا محمدتقي
وضعيت استنساخ : ق ۱۲۵۵
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: "بسمله. رساله در بيان احكام شك و سهو است و درين دو مقام است. مقام اول در احكام شك..."
انجام نسخه: "...دراينمقام مرحوم علامه حكم فرموده ببطلان نماز در كتاب تذكره تمت الرساله بعون الله... و خمسين من الهجره النبويه"
: معرفي كتاب: رجوع شود به نسخه شماره ۴۲۲۵ف همين مجموعه. نسخه حاضر شامل مبحث شكيات و سهويات (باب سوم) اين رساله مي باشد.
مشخصات ظاهري : برگ: ۱پ - ۴۳پ، ۱۸ سطر، اندازه سطور ۱۵۵x۶۵، قطع ۲۱۰x۱۰۵
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: فرنگي نخودي
خط: نسخ
تزئينات جلد: مقوا، رويه پارچه بته جقه اي سرمه اي و قرمز، اندرون جلد آستر كاغذي
تزئينات متن: عناوين و خط روي متن با مركب قرمز
مهرها و تملك و غيره: اوراق ۴۴ تا ۴۷ سفيد و بدون نوشته است
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شده .
صحافي شده در اين مجلد: : سوال و جواب/محمدباقربن محمدتقي شفتي بيدآبادي،۱۲۵۵ق.816677
موضوع : نماز -- شكيات
شناسه افزوده : محمدابراهيم بن آقامحمدتقي، قرن ۱۳ق. كاتب
شماره بازيابي : ۵۲۴۷/چ ۲۴۶
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اول ؛ جلد دوم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
3
Digital number
10327
National bibliography numbers
ف 4346/1
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
3